Aviso legal

1) Información sobre o propietario do sitio web

Este sitio web é propiedade de:

  • Razón Social: Círculo Recreativo Cultural Porriño (en diante “CRC”).
  • NIF: G36026961.
  • Domicilio social: C/Domingo Bueno, 11 – 36400 – O Porriño (Pontevedra).
  • Correo electrónico: info@crcporrino.com.
  • Teléfono: 986332678.

A expresión “Sitio Web” inclúe -con carácter delimitador pero non limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e demais incluídos nel e, en xeral, todas as creacións expresadas. por calquera medio ou soporte, material ou inmaterial, con independencia de que estean ou non suxeitos a propiedade intelectual segundo o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

2) Condicións de Acceso e Uso do Sitio Web

O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, e implica a aceptación e coñecemento das advertencias legais, condicións e termos de uso nel contidos. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos os datos que comunique tanto ao cubrir os formularios de rexistro como en calquera outro momento posterior, sendo a súa responsabilidade actualizar a información facilitada, de forma que reflicta a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitud ou falta de veracidade da información facilitada.

O usuario comprométese ao correcto uso do Sitio Web, dos seus contidos e utilidades que se lle faciliten de conformidade coa lei e o presente aviso legal, estando obrigado a utilizar todos os seus contidos para fins lícitos e non prohibidos, que non infrinxen a lei. vixente e/ou pode ser lesiva dos dereitos lexítimos dos propietarios do Sitio Web ou de calquera terceiro, e/ou pode causar algún dano ou prexuízo directa ou indirectamente.

3) Dereitos de propiedade intelectual

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual de CRC. O uso ou concesión de acceso a este Sitio Web non implica a concesión de ningún dereito sobre as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo empregado nel.

Quedan prohibidas as descargas deste sitio web con fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou utilizar o contido deste sitio web con fins comerciais.

Así mesmo, en virtude do establecido neste Aviso Legal, queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos deste Sitio Web sen a autorización expresa do autor e sen que se entenda cedido ao usuario para o acceso ao mesmo.

4) Protección de datos persoais

Consulta a sección POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

5) Uso de cookies

Consulta a sección POLÍTICA DE COOKIES.

6) Exención e limitación de responsabilidade de CRC

CRC queda exento de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de calquera natureza nos seguintes casos:

  • Debido á imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da cal este Sitio Web é accesible, independentemente do tipo de conexión que utilice o usuario.
  • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Sitio Web, así como pola dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/ou contidos do mesmo, cando se deba a (i) ou á interrupción do servizo debido ao mantemento técnico da web, (ii) ben a unha causa allea ao ámbito de control de CRC se procede directa ou indirectamente dela.
  • A calidade e rapidez de acceso ao sitio e as condicións técnicas que debe cumprir o usuario para acceder ao sitio e aos seus servizos e/ou contidos.

7) Dereito aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web réxense pola lexislación española.

As partes, con renuncia expresa ao seu propio foro, sométense á resolución dos conflitos que puidesen xurdir aos Xulgados e Tribunais de Vigo.