Política de privacidade

Esta sección contén toda a información relacionada coa xestión dos seus datos persoais e a nosa política de tratamento dos mesmos.

A súa privacidade é moi importante para nós. Nesta declaración de privacidade explicamos que datos persoais recompilamos dos nosos usuarios e como os usamos. Recomendámosche que leas estes termos atentamente antes de proporcionar os teus datos persoais neste sitio web.

No caso de menores de trece anos, para o tratamento dos seus datos persoais é necesario o consentimento dos seus pais ou titores.

En ningún caso se recollerán do menor, sen o seu consentimento, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos demais membros da familia.

Se tes menos de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario nin enviar información.

Neste sitio web, os datos persoais dos usuarios son respectados e coidados. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Fixemos un esforzo para crear un espazo seguro e fiable e por iso queremos compartir os nosos principios sobre a súa privacidade:

 • Nunca solicitamos información persoal a non ser que sexa realmente necesaria para ofrecerche os servizos que precisas.
 • Nunca compartimos a información persoal dos nosos usuarios con ninguén, salvo para cumprir coa lei ou no caso de que teñamos a súa autorización expresa.
 • Nunca usamos os teus datos persoais para un fin distinto ao expresado nesta política de privacidade.

Cabe sinalar que esta Política de Privacidade pode variar en función das esixencias lexislativas ou da autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será de aplicación no caso de que os usuarios decidan cubrir un formulario de contacto onde se recollan datos persoais.

Quen é o responsable do tratamento dos datos persoais?

 • Razón Social: Círculo Recreativo Cultural Porriño (en diante “CRC”).
 • NIF: G36026961.
 • Domicilio social: C/Domingo Bueno, 11 – 36400 – O Porriño (Pontevedra).
 • Correo electrónico: info@crcporrino.com.
 • Teléfono: 986332678.

Para os efectos do disposto na lexislación de Protección de Datos, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios e subscritores da web”.

Para o tratamento dos datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

Información básica sobre protección de datos

Obxectivos principais do tratamento:

 • Xestionar a contratación de produtos e/ou servizos.
 • Envío de comunicacións comerciais.
 • Resolución de consultas formuladas a través da web.

Principais bases lexitimadoras:

 • Execución do contrato.
 • Interese lexítimo.
 • Cumprimento das obrigas legais.

Destinatarios principais:

 • Forzas e corpos de seguridade.
 • Provedores de servizos.
 • Non se prevén transferencias internacionais de datos.

Dereitos:

 • Entre outros, o dereito de acceso, rectificación, supresión, oposición e portabilidade dos datos, o dereito a opoñerse ao tratamento en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, no caso de que o tratamento se basee nun interese lexítimo.

Orixe:

 • Proporcionado polo propietario.
 • Obtido no comportamento de navegación.

Principios que aplicaremos á súa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: Esixiremos sempre o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só solicitaremos os datos estritamente necesarios en relación aos fins para os que o requiramos. O mínimo posible.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para os fins do tratamento, segundo a finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, revisarémolo periodicamente. nosas listas e eliminar aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Como obtivemos estes datos?

Os datos persoais que tratamos no noso sitio web poden proceder de:

 • Formulario de contacto.
 • Vía correo electrónico.
 • Proceso de compra de entradas aos nosos eventos.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando ou non datos persoais que lle concernen no noso sitio web.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar portabilidade de datos.

Os interesados ​​poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados ​​poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que lle concernen, que nos facilitou e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento baséase no consentimento.
 • Os datos foron facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento realízase por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de controlador a controlador cando sexa técnicamente posible.

Os interesados ​​tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento dos datos persoais que lles incumbe infrinxe o Regulamento.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta a este sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, está a proporcionar información persoal da que é responsable o propietario do sitio web. Esa información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por este sitio web, só tal e como se describe no Aviso Legal e nesta Política de Privacidade.

Neste sitio web existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información facilitada polas persoas interesadas coa seguinte finalidade para cada sistema de captura (formularios):

Formulario de contacto e reservas en liña

Solicitamos Nome, Correo Electrónico, Teléfono e País ademais dos datos relacionados coas características do servizo que solicita para responder aos requirimentos dos usuarios deste sitio web. Por exemplo, podemos utilizar estes datos para responder á súa solicitude e responder a calquera dúbida, queixa, comentario ou preocupación que poida ter sobre a información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través del, o tratamento dos seus datos persoais, dúbidas sobre os textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra cuestión que poida ter que non estea suxeita ás condicións de contratación.

Informámosche de que os datos que nos facilitas neste formulario recíbense por correo electrónico e estarán localizados nos servidores do noso provedor de correo electrónico. O noso servidor de correo está dentro da UE, actualmente cuberto polo acordo de seguridade da UE.

Hai outros fins para os que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen a través dunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario ao navegar por este sitio web que detallamos na política de cookies.

De conformidade co establecido no regulamento xeral europeo de protección de datos (RGPD) 2016/679, o Titular do sitio web será o responsable do tratamento dos datos correspondentes aos Usuarios do sitio web e aos subscritores.

Non vendemos, alugamos nin cedemos datos persoais que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, nestes casos requirirase o consentimento dos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre coas máis estritas normas de seguridade.

Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar ou facer comentarios neste sitio web, é necesario o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Canto tempo conservarei os teus datos?

Os datos persoais facilitados conservaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado ou ata que sexan eliminados da base de datos ou do servidor de correo por falta de actividade.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Moitas das ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, o Titular do sitio web comparte datos cos seguintes provedores nas súas correspondentes condicións de privacidade:

 • Aloxamento web e correo electrónico: O noso proveedor de hospedaxe é QUADRALIA SL – NIF B27742337 – Enderezo postal: Pol. Ind. A Granxa – Parc. 260 – Local 29 – O Porriño – 36400 – Pontevedra. Trata os datos co fin de prestarnos os seus servizos de hospedaxe.

Privacidade e seguridade dos datos

Este sitio web comprométese ao uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e utilizándoos de acordo coa finalidade dos mesmos, así como a cumprir coa súa obriga de conservalos e adaptar todas as medidas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.

Este sitio web inclúe un certificado SSL. É un protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxan de forma integral e segura, é dicir, a transmisión de datos entre un servidor e un usuario da web, e en feedback, está totalmente encriptada ou cifrada.

O Titular da web non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede de Internet e, polo tanto, a violación dos datos mediante o acceso fraudulento a eles por parte de terceiros.

Con respecto á confidencialidade do tratamento, o Titular do sitio web asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por este sitio para tratar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e provedores), estará baixo a obriga de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se produza un incidente de seguridade, ao darse conta do Titular da web, deberá comunicalo ao cliente sen dilacións indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal e como se coñece ou cando o Cliente o solicite razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe a este sitio web, exonerando ao Titular do sitio web de calquera responsabilidade ao respecto.

Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións en materia de protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o seu tratamento por parte do Titular do sitio web na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento mediante a comunicación ao Titular do sitio web nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

O Titular do sitio web resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector. Nestes casos, o Titular do sitio web anunciará nesta páxina os cambios introducidos cunha previsión razoable da súa implantación.

Correo comercial

De acordo coa LSSICE, este sitio web non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da web, o usuario ten a posibilidade de prestar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, independentemente da información comercial que lle solicite puntualmente.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, esta web comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.